Wydarzenia tygodnia 29 stycznia-4 lutego 2018 PDF Drukuj Email

ŚRODA - wystawienie przez nauczycieli propozycji ocen z nauki i z zachowania za I półrocze. Poniżej szersze informacje na temat wystawiania ocen w formie cytatów fragmentów Statutu Szkoły Podstawowej w Donaborowie.

CZWARTEK - PIĄTEK - możliwość poprawy ocen.

NIEDZIELA - 16.00 - Spektakl teatralny w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Mroczeniu Kandydatki na żonę. Biorą w nim udział m.in. byłe uczennice naszej szkoły: Oliwia Malcher, Julia Kokot oraz Wiktoria Jerczyńska.

Rodziców w przedszkolu proszę o zapisywanie dzieci na czas  ferii zimowych (12-23 lutego 2018)-  kto będzie w tym czasie posyłał dziecko do przedszkola? Zapisy u p. Iwony Dombek.

WYWIADÓWKA ŚRODA 7 LUTEGO 2018 - GODZ. 17.30.

 

USTALANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ICH POPRAWIANIE

§47

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego okresu w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

3. Śródroczne oceny z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. W klasach I-III oceny śródroczne są ocenami opisowymi.

5. Śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych wystawia się ze średniej ocen bieżących z I półrocza wg następującej skali:

 

Średnia ocen bieżących

Ocena

Skrót literowy

Skrót cyfrowy

6,00 – 5,5

celujący

cel.

6

5,4 – 4,5

bardzo dobry

bdb

5

4,4 – 3,5

dobry

db

4

3,4 – 2,5

dostateczny

dst

3

2,4 – 1,5

dopuszczający

dop.

2

1,4 - 1,0

niedostateczny

ndst

1

 

6. Przy liczeniu średniej ocen bieżących stosuje się następujące przeliczniki:

 

Ocena

Przelicznik

6

6

6-

5,75

5+

5,50

5

5

5-

4,75

4+

4,5

4

4

3+

3,5

3

3

3-

2,75

2+

2,5

2

2

2-

1,75

1+

1,5

1

1

 

7. Uczeń otrzymuje śródroczną ocenę z zachowania, w zależności od tego, ile spełni kryteriów głównych oceny:

 

Ocena

Wymagana liczba spełnionych kryteriów

Wzorowa

7

Bardzo dobra

6

Dobra

5

Poprawna

4

Nieodpowiednia

3

Naganna

2 i mniej

 

1. Kryteriami oceniania zachowania są:

1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

1. Najpóźniej 3 dni przed śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia
i jego rodziców o planowanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
z edukacyjnych zajęć obowiązkowych  oraz o planowanej śródrocznej ocenie zachowania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 10, przekazywana jest poprzez dziennik elektroniczny.

3. Planowane śródroczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania mogą być podwyższone na zasadach określonych przez nauczyciela, który ustalił daną ocenę, jeśli uczeń lub rodzic zwróci się z ustną lub pisemną prośbą o ich poprawienie. Zasady ustala nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA:

 

§ 53

1. Uczeń ma obowiązek:

1) Wywiązywać się ze szkolnych zadań związanych z nauką. Uczeń:

a) punktualnie przychodzi na zajęcia edukacyjne i inne,

b) systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, w tym odrabia prace domowe, przynosi niezbędne materiały, zeszyty, podręczniki, strój sportowy,

c) wykonuje polecenia nauczyciela podczas zajęć edukacyjnych,

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

e) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

f) usprawiedliwia każdą nieobecność zgodnie z ust.2,

g) zapoznaje się ze zmianami planu na dany dzień.

2) Postępować zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Uczeń:

a) dba o porządek i ład w szkole, w klasie, sali sportowej oraz na boisku, w szczególności,

- obuwie, okrycie wierzchnie oraz strój sportowy zostawia w wyznaczonych miejscach,

- dba o porządek w szafkach osobistych,

- właściwie zachowuje się w pomieszczeniach sanitarnych

b) właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego,

c) posiada obuwie zmienne na terenie szkoły i dodatkowo na salę sportową,

d) zmienia obuwie przy wejściu do szkoły (szczególnie po przerwie na boisku) i do sali sportowej,

e) szanuje mienie szkolne oraz innych uczniów,

f) nie marnotrawi środków czystości, jedzenia, papieru ksero,

g) uczeń i jego rodzice odkupują lub naprawiają szkody wyrządzane w mieniu szkoły w sposób celowy lub bezmyślny.

3) Dbać o honor i tradycje szkoły. Uczeń:

a) przestrzega zasad ubioru i wyglądu określonego w par. 54.

b) nie przynosi do szkoły bez zgody nauczycieli telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych,

c) szanuje symbole szkolne,

d) zna hymn szkoły,

e) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach, turniejach festiwalach, uroczystościach gminnych i środowiskowych,

f) angażuje się w uroczystości szkolne, imprezy, apele, prace porządkowe,

4) Dbać o piękno mowy ojczystej. Uczeń:

a) nie przeklina i nie używa brzydkich słów,

b) stara się mówić poprawnie,

5) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń:

a) przestrzega poleceń nauczyciela dyżurującego oraz uczniów pełniących dyżury w danym dniu, w szczególności:

-nie biega w szkole,

-nie rozrzuca na korytarzu tornistrów,

- nie doprowadza do niebezpiecznych sytuacji podczas przerw na boisku szkolnym,

- właściwie zachowuje się w toaletach,

b) przestrzega ustalonych przez nauczyciela zasad wychodzenie i wchodzenia na lekcję do sali lekcyjnej lub sportowej,

c) dba o higienę osobistą, ma estetyczny, skromny, czysty strój codzienny,

d) nie ulega nałogom (alkohol, środki odurzające, papierosy, e-papierosy, gry komputerowe),

e) przestrzega ustaleń związanych z przychodzeniem i wychodzeniem ze szkoły, w szczególności dotyczących poruszania się rowerem, nie opuszcza szkoły wcześniej niż przewiduje jego plan zajęć w danym dniu bez zgody rodziców,

f) przestrzega ustaleń nauczycieli na czas organizowania imprez, wyjść poza szkołę, wyjazdów, wycieczek,

g) nie prowokuje bójek i nie bierze w nich udziału; przeciwstawia się przejawom brutalności i przemocy fizycznej,

h) nie przynosi do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,

i) na bieżąco dostarcza wskazania lekarzy lub prośby rodziców dotyczące zwolnień z niektórych zajęć; informuje dorosłych o złym samopoczuciu,

j) informuje Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia.

6) Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole oraz poza nią. Uczeń

a) mówi prawdę,

b) nie kradnie,

c) nie oszukuje,

d) nie ściąga,

e) przeciwstawia się niewłaściwym zachowaniom innych uczniów,

f) nie nakłania innych do złego postępowania,

g) szanuje symbole narodowe.

7) Okazywać szacunek innym osobom – uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, gościom przebywającym na terenie szkoły. Uczeń:

a) w kulturalny sposób wita się, żegna i rozmawia z innymi; używa zwrotów grzecznościowym (proszę, przepraszam dziękuję),

b) wykonuje polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły,

c) szanuje cudze mienie,

d) ustępuje pierwszeństwa,

e) nie znęca się psychicznie nad innymi: nie przezywa, nie pokazuje złych gestów i znaków, nie grozi, nie obraża, nie stosuje jakiejkolwiek innej formy przemocy, nie zaczepia,

f) pozytywnie reaguje na zawracane uwagi,

g) nie nagrywa głosu i obrazu uczniów, nauczycieli i innych pracowników bez ich wiedzy i zgody,

h) nie publikuje w Internecie obraźliwych komentarzy dotyczących innych, cudzego wizerunku bez jego zgody, nie podszywa się pod inne osoby.

 

 

 

 
Szkoła Podstawowa w Donaborowie
Szkoła podstawowa w Donaborowie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting