Wychowanie do życia w rodzinie PDF Drukuj Email

Stopniowo w trakcie roku szkolnego będą wprowadzane zajęcia o nazwie "wychowanie do życia w rodzinie", które prowadzi pani Ksenia Tyra. Biorą w nich udział uczniowie klas IV, V, VII i VIII. Część lekcji prowadzona jest z podziałam na grupę  chłopców i grupę dziewcząt. Zajęcia są nadobowiązkowe, to znaczy jeśli rodzice pisemnie zgłoszą rezygnację z lekcji uczeń nie musi brać w nich udziału. W tym czasie idzie do domu lub jest kierowany na świetlicę, jeśli wychowanie do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu. Zachęcam jednak do nie składania deklaracji rezygnacji, ponieważ na zajęciach poruszane są ważne sprawy natury wychowawczej mające ogromne znacznie w dalszym rozwoju dzieci i młodzieży. Poniżej i w załączniku szczegółowy program.

DYREKTOR

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

PROGRAM 2021/2022

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE” (w skrócie: Wdż) rozpoczynają się zgodnie z nową podstawą programową od IV klasy Szkoły Podstawowej i trwają w każdej klasie przez 1 semestr. W tym roku opieramy się na programie nauczania „Wędrując ku dorosłości ” T.Król, K. Maśnik zmodyfikowany do potrzeb uczniów. Program zakłada, że naczelną wartością jest człowiek i jego godność. Podejmuje wybrane zagadnienia ogólnego wychowania człowieka i harmonijnego rozwoju jego osobowości. Program zawiera: tematy dotyczące odpowiedzialności za siebie i za rodzinę; zagadnienia życia w grupie rówieśniczej; propozycje umiejętności komunikowania się; tematykę prorodzinną, problemy życia rodzinnego w tym miłości i życia płciowego człowieka; zagrożenia. Nadrzędnym celem programu jest prowadzenie uczniów do pełni człowieczeństwa, aby każdy z nich znalazł swoje miejsce w społeczności osób dorosłych będąc za siebie i innych odpowiedzialny. Położono akcent na wysiłek budowania swojej osobowości oraz tworzenie prawidłowych więzi z innymi ludźmi. Tematyka uwzględnia różne tempo rozwoju psychoseksualnego dziewcząt i chłopców, co wymaga prowadzenia zajęć z podziałem na grupy według płci. Podział jest umotywowany nie tylko częściowo krępującymi tematami, które dotyczą okresu dojrzewania, ich zainteresowania, potrzeby psychiczne, które są tak bardzo różne.

Na zajęciach nie stawia się ocen, nie ma sprawdzianów, prac domowych. Sprawdzana jest obecność i punktualność. Na świadectwie na zakończenie klasy znajduje się adnotacja: „Uczeń/uczennica uczestniczył w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie”.

Klasa IV

Celem zajęć w klasie 4 jest:

-Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

- Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

- Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

- Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

- Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

- Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

- Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu , w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Tematyka

1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny

2. Witaj w domu – funkcja prokreacyjna i opiekuńcza

3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna

4. Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna

5. Jesteśmy razem – funkcje: rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna

6. Człowiek – istota płciowa

7. Przekazywanie życia – budowa i fizjologia układu rozrodczego kobiety-lekcja dla grupy dziewcząt

8. Przekazywanie życia – budowa i fizjologia układu rozrodczego mężczyzny - lekcja dla grupy chłopców

9. U progu dojrzewania-lekcja dla grupy dziewcząt

10. U progu dojrzewania - lekcja dla grupy chłopców

11/12. Rodzi się dziecko-lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców

13/14. Intymność - lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców

15/16. Obrona własnej intymności -lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców

17. Koleżeństwo

18. Dobre wychowanie

19. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy

Klasa V

Tematyka

1. Gdzie dom, tam serce twoje

2. Rodzina – moje okno na świat

3. Emocje i uczucia

4. Porozmawiajmy

5. Święta coraz bliżej

6. Zaplanuj odpoczynek

7. Mądry wybór w świecie gier

8. Uprzejmość i uczynność

9. Poszukiwany: przyjaciel 21

10. Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt)

11. Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców)

12. Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt)

13. Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców)

14. Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt)

15. Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców)

16. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt)

17. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców)

18. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt)

19. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców)

Klasa VII

Celem zajęć jest:

-Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

-Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

- Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

-Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

- Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

-Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

-Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

TEMATYKA

1 Rozwój człowieka Lekcja

2 Dojrzałość, to znaczy...

3. 4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)

5. 6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców) 7.Pierwsze uczucia

8. 9. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)

10 Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)

11 Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców)

12 Czas oczekiwania

13. 14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt,dla grupy chłopców)

15 Komunikacja w rodzinie

16 Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania

17 Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne

18 Uzależnienia behawioralne

19 Ludzie drogowskazy

Klasa VIII

Celem zajęć jest:

-Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

-Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

- Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

-Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

- Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

-Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

-Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

TEMATYKA

1. Rozwój człowieka

2. Dojrzałość, to znaczy

3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt)

4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców)

5. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt)

6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy chłopców)

7. Pierwsze uczucia

8. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)

9. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)

10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)

11. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców)

12. Czas oczekiwania

13. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt)

14. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy chłopców)

15. Komunikacja w rodzinie

16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania

17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne

18. Uzależnienia behawioralne

19. Ludzie drogowskazy

 

 

 
Szkoła Podstawowa w Donaborowie
Szkoła podstawowa w Donaborowie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting